Användarvillkor

Användarvillkor för veviapp

Dessa användarvillkor för VeviApp (”Användarvillkor”) gäller för föreningen Luckan Rf:s applikation VeviApp (”Tjänsten”). Användarvillkoren tillämpas mellan Luckan Rf och användaren av Tjänsten (”Användaren”) gällande Tjänstens nedladdbara applikation, mobilversion, nätversion och innehåll samt eventuella uppdateringar av Tjänsten. Luckan Rf har också rätt att leverera uppdateringar under ytterligare villkor, om vilka Luckan Rf meddelar Användaren skilt.

Genom att ta i bruk och/eller använda Tjänsten förbinder sig Användaren till de vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren. Om Användaren inte accepterar dessa villkor, kan han/hon tyvärr inte använda Tjänsten.

Om Användaren av Tjänsten är minderårig ska Användaren försäkra sig om att vårdnadshavaren ger sitt samtycke till användningen av Tjänsten och behandling av personuppgifter samt är medveten om innehållet i dessa Användarvillkor samt Luckan Rfs dataskyddsbeskrivning (länk till dataskyddsbeskrivningen).
Genom att acceptera dessa Användarvillkor bekräftar Användaren att han/hon har apparatägarens tillstånd att installera och använda Tjänsten på apparaten i fråga. Tillståndet är viktigt då det kan finnas avgifter förknippade med användningen av en del av innehållet och Tjänsten. Användaren ska alltid försäkra sig om att den person som betalar eventuella köp i Tjänsten ger sitt samtycke till dessa köp.
Användningen av Tjänsten kan förutsätta registrering. Ifall en tredje parts produkt eller tjänst används i anslutning till eller på annat sätt utnyttjas genom Tjänsten kan för dessa därutöver tillämpas tredje parts avtalsvillkor (t.ex. Facebooks eller Googles villkor eller Apples, Googles eller annan app-butik-leverantörs villkor för in-app-köp).
Dessa Användarvillkor tillämpas på Användare som är privatpersoner. Om Tjänsten önskas utnyttjas av fler än en person i skolor, företag eller motsvarande, eller i kommersiellt syfte, krävs ett separat avtal.
Tjänsten tillhandahålls av Luckan Raseborg Rf eller av en förening som tillhör samma koncern.

Avtalets uppkomst

Avtalet mellan Användaren och Luckan Rf gällande Luckan Rfs Tjänst träder i kraft när Användaren tar Tjänsten i bruk eller då Användaren registrerat sig i Tjänsten (till den del registrering förutsätts) och godkänt de gällande Användarvillkoren och Luckan Rfs dataskyddsbeskrivning, eller på annat av Luckan Rf godkänt sätt, exempelvis när Luckan Rf godkänt Användarens beställning. Avtalet tillämpas även på en kostnadsfri Tjänst som Användaren tar i bruk och på en Tjänst som beställs senare om inte annat avtalats gällande en specifik Tjänst.

Luckan Rfs allmänna rättigheter och skyldigheter beträffande Tjänsten

Luckan Rf har rätt att producera Tjänsten på det sätt som Luckan Rf anser bäst. Tjänsten kan vara avgiftsfri eller avgiftsbelagd. För var och en Tjänst, eller del av Tjänsten, uppges om det är fråga om en avgiftsbelagd Tjänst. Användning av de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten förutsätter att angivet pris och andra avgifter betalas. Gällande priser och prissättningsgrunder finns tillgängliga i Tjänsten. Luckan Rf har rätt att ändra pris eller prissättningsgrund för Tjänsten eller delar av den samt ändra en avgiftsfri Tjänst till att vara avgiftsbelagd och vice versa.
Luckan Rf har rätt att lägga till, ändra eller avlägsna delar av Tjänsten samt rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten delvis eller i sin helhet.

Luckan Rf strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i produktionen av Tjänsten. Luckan Rf ger ändå inga garantier beträffande Tjänstens eller dess delars riktighet eller tillförlitlighet. Luckan Rf eller dess licensgivare ansvarar under inga omständigheter för eventuell skada som förorsakas den använda apparaten eller programvaran eller information som finns däri, inklusive datasäkerhetsrisker (virus, informationsstölder osv.). Luckan Rf har inte heller ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador.

Användarens allmänna rättigheter och skyldigheter

Användning av Tjänsten kan kräva en mobiltelefon, en dator och/eller en pekdator samt en lämplig internetanslutning, för vilka Användaren ansvarar. Utnyttjandet av Tjänsten kan därtill kräva att Användaren har ett giltigt användarnamn och lösenord.
I samband med en registrering i Tjänsten, eller vid beställningen av en Tjänst som kräver registrering, får Användaren ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet och lösenordet som Användaren får för att ha tillgång till Tjänsten är personliga och det är inte tillåtet att sprida dem. Användaren ansvarar för att utomstående inte får tillgång till användarnamnet och lösenordet. Bryter Användaren mot detta förbud äger Luckan Rf rätt att omedelbart avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, varvid eventuella betalningar i Tjänsten inte återbetalas. Användaren ansvarar för den användning som sker med dennes användarnamn och lösenord samt möjlig skada och tänkbara kostnader som förorsakas av detta fram till det att Användaren anmält Luckan Rf om det faktum att användarnamnet och lösenordet kommit bort eller att tredje part har tillgång till det och KSF bekräftat mottagandet av meddelandet.

Konsumentskyddslagens bestämmelser om ångerrätt gäller inte för Användaren vid köp av Tjänsten. Eftersom den elektroniska Tjänsten är av sådan karaktär att Tjänsten i sin helhet är utförd eller Tjänstens elektroniska utförande med Användarens godkännande har inletts redan innan avbeställningstidens utgång, har Användaren inte rätt att avbeställa Tjänsten.
Användaren ansvarar för Tjänstens användning och förbinder sig att ersätta skada som Användaren förorsakat Luckan Rf eller tredje part.

Immaterialrättigheter och bruk av Tjänsten

Luckan Rf eller i tillämpliga delar dess licensgivare äger samtliga rättigheter till Tjänsten och allt material som ingår i eller förmedlas via Tjänsten inklusive upphovs-, patent-, mönster- och varumärkesrättigheter samt företagshemligheter och alla andra immaterialrättigheter. Luckan Rf förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsten, om inte annat anges i Tjänsten.

Tjänsten är avsedd endast för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk om inte annat uttryckligen anges skriftligt. Eventuell användning av Tjänstens innehåll för reklam eller kommersiella syften kräver skilt avtal på förhand med Luckan Rf.
Luckan Rf och/eller dess leverantörer beviljar ingen direkt eller indirekt rätt åt Användaren på basis av patent, upphovsrätt, varumärke eller yrkeshemlighet. Användaren får inte kopiera, redigera, offentliggöra, överföra, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av Tjänsten utan Luckan Rfs specifika samtycke. Enskilt innehåll i Tjänsten får ändå delas i sociala medier på så sätt som möjliggjorts i Tjänsten av Luckan Rf.
Av Tjänsten eller dess innehåll får inte heller skapas ett annat verk eller tjänst och Tjänsten eller dess innehåll får inte användas som en del av ett annat verk eller en annan tjänst. Användaren får inte avlägsna från Tjänsten eller dess innehåll någon angivelse gällande upphovsrätt eller annat som anger äganderätt.

Rättigheterna till programvara tillhör programvarans licensgivare och de relaterade licensrättigheterna tillhör programvarans legitima licensinnehavare.

Vad beträffar Tjänstens nedladdbara programvara beviljar Luckan Rf Användaren en personlig, royaltyfri och icke-exklusiv rätt att använda programvaran som en del av Tjänsten. Denna användarrätt kan inte överlåtas. Användarrätten har som enda syfte att möjliggöra bruk av Tjänsten som erbjuds av Luckan Rf i enlighet med dessa Användarvillkor.
Användaren får inte kopiera, redigera, sprida, sälja, hyra ut eller överlåta någon del av eller den programvara som utgör en del av Tjänsten och inte heller utreda programvarans framställningssätt eller försöka knäcka dess källkod.

Tillgång till Tjänsten och avbrott i Tjänsten

Luckan Rf strävar efter att Användaren har tillgång till Tjänsten dygnet runt. Användaren ansluter till Tjänsten via en applikation eller en webbläsare. Anslutningen kan kräva användarnamn och lösenord.
Luckan Rf ansvarar ändå inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i realtid och/eller felfritt.
Luckan Rf har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt med hänsyn till Tjänsten, med anledning av tekniska ändringar eller uppdateringar i Tjänsten eller andra installerings-, ändrings- eller servicearbeten. Luckan Rf strävar efter att avbrotten inte blir långvariga och att arbete utförs under en sådan tid och på ett sådant sätt att det förorsakar möjligast lite olägenhet.
Eventuella avbrott och störningar i Tjänsten åtgärdas i huvudsak under Luckan Rfs normala arbetstid och så snabbt som möjligt. Om förändringar i Tjänsten förorsakar avbrott strävar Luckan Rf efter att minimera olägenheterna för Användaren och vidtar nödvändiga åtgärder. Luckan Rf ansvarar inte för skada och men som förorsakas av ovan nämnda olägenheter och åtgärder. Luckan Rf ansvarar inte för eventuella avbrott i Tjänsten som uppstår i samband med att Luckan Rf utför uppdaterings- eller servicearbete.
Luckan Rf kan avbryta Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om Användaren väsentligen bryter mot underlåter att iaktta dessa Användarvillkor.

Ansvar för innehåll i Tjänsten

Tjänsten och den frågelek som Tjänsten innehåller är avsedda att användas vid kontroll av Användarens kunskaper och endast som hjälpmedel i inlärningsprocessen. Tjänsten ska inte betraktas som läromedel och Tjänsten ersätter inte undervisning eller kurslitteratur eller annat kursmaterial. Luckan Rf strävar efter att upprätthålla korrekt och läroplansenlig information i Tjänsten vad gäller såväl innehåll som föreningen producerat självt och innehåll som tredje parter levererat, men kan inte ansvara för riktigheten i Tjänstens innehåll eller på annat sätt för innehållet. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och Luckan Rf och föreningens underleverantörer har inget ansvar för skador som orsakats av fel eller försummelse i eventuell information, instruktioner eller skript som tillhandahålls Användaren genom Tjänsten eller i samband med Användarens användning av den, eller på annat sätt för skador som orsakats av Användarens användning av Tjänsten.
Luckan Rf ansvarar inte heller för annat innehåll eller andra tjänster som ingår i eller görs tillgängligt via Tjänsten.
I den mån Tjänsten tillåter att Användaren laddar upp innehåll och material, ansvarar Användaren ensam för sådant innehåll och material som denna levererat till Tjänsten, för deras riktighet samt för skada som förorsakas Luckan Rf eller tredje part på grund av eventuellt felaktig information. Användaren är ansvarig för att detta innehåll och material samt hans eller hennes användning av Tjänsten inte strider mot dessa Användarvillkor, lag eller god sed eller gör intrång på tredje parts upphovsrätt, immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten på ett sätt som inte stör nätverk, Luckan Rf, Luckan Rfs samarbetspartners, andra Användare eller tredje part. Användaren förbinder sig att ersätta Luckan Rf eller tredje part för eventuell skada eller kostnader som uppstår på grund av att Tjänsten använts i strid med dessa bestämmelser.

Genom att ladda upp och publicera material i Tjänsten ger Användaren Luckan Rf en användarrätt till materialet, inklusive men inte uteslutande, rätten att redigera, publicera och överlåta materialet vidare för att användas av Luckan Rf i dess produkter och tjänster.
Det står Luckan Rf fritt att inte publicera material som tillhandahållits av Användaren liksom att ta bort material som publicerats i Tjänsten.

Datasekretess

Luckan Rf behandlar personuppgifter beträffande Användaren i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av Luckan Rfs dataskyddsbeskrivning. Tjänsten kan använda sig av cookies och föreningens principer angående cookies framgår av Luckan Rfs dataskyddsbeskrivning.

Luckan Rf publicerar inte de svar Användaren gett i Tjänsten utan Användarens samtycke. Användaren kan själv välja att publicera enskilda frågor med svar eller sitt resultat i sociala medier på så sätt som Luckan Rf möjliggjort i Tjänsten. I fall Tjänsten innehåller en utmana din vän-funktion kan Användaren kan därtill välja att dela sina frågor med svar och resultat med andra användare av Tjänsten.
KSF har rätt att använda Användarens svar och resultat i anonym form i syfte att analysera Tjänstens användning och funktion, i syfte att utveckla Tjänsten och i syfte att ge andra användare av Tjänsten statistisk information om andelen användare som svarat rätt på specifika frågor.

Tjänsten kan också innehålla tio i topp-listor eller motsvarande förteckningar över personer som klarat sig bäst i frågeleken. Användaren ger sitt samtycke till att hans eller hennes användarnamn nämns i dylika förteckningar ifall han eller hon uppnår en topplacering.

Ansvarsbegränsning

Luckan Rf eller dess tjänsteleverantörer gör inga utfästelser gällande Tjänsten eller Tjänstens innehåll utöver vad som explicit anges i dessa Användarvillkor eller de tjänstespecifika villkoren. Exempelvis förbinder sig Luckan Rf inte på något vis till att ansvara för Tjänstens innehåll, dess funktionsduglighet, felfrihet, tillförlitlighet, fullständighet, tillgänglighet eller lämplighet för Användarens behov. Luckan Rf tillhandahåller Tjänsten och innehållet ”i befintligt skick” och garanterar inte att immateriella rättigheter tillhörande tredje parter inte kränks.
I den utsträckning lagen tillåter begränsar Luckan Rf sitt och sina tjänsteleverantörers ansvar för all direkt och indirekt skada. I den utsträckning lagen tillåter begränsas Luckan Rfs och dess tjänsteleverantörers helhetsansvar gällande alla krav som omfattas av dessa Användarvillkor till det belopp Användaren betalat Luckan Rf under föregående 6 månader.
Inget i dessa Användarvillkor begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter.

Priser och betalningar

Tjänsten är gratis att ladda ner. Användaren är ansvarig för alla avgifter som krävs för att få kontakt med Tjänsten (såsom internet eller dataöverföringsavgifter) och för alla avgifter som gäller eventuella in-app-köp.
När Användaren laddar ner Tjänsten kommer han/hon att kunna utforska funktionerna och Tjänsten som Tjänsten erbjuder. Användaren kommer ändå att ha tillgång till innehållet i sin helhet först efter det att han/hon registrerat sig hos Luckan Rf och köpt tillgång till det fullständiga innehållet genom in-app-köp.

Priserna för de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten finns tillgängliga i samband med Tjänsten.
Eventuella köp i Tjänsten betalas via de kanaler som erbjuds i Tjänsten. Återbetalning sker ej. Eventuella in-app-köp är mellan Användaren och hans/hennes app-butik. Därmed regleras eventuella köp av de allmänna villkoren för app-butiken. Luckan Rf rekommenderar att Användaren läser dessa villkor noga och alltid inhämtar samtycke från den person som betalar räkningen innan köp görs.
Prisjusteringar kan förekomma. De angivna priserna inkluderar moms.

Förändringar i Användarvillkoren och priser

Luckan Rf förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor, dataskyddsbeskrivningen och priserna för de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten. Användaren informeras om ändringar i villkoren och priserna till exempel genom Tjänsten.

Övriga villkor

Tjänsten kan eventuellt innehålla länkar och kontakter till en tredje parts webbplats. På dessa av en tredje part tillhandahållna tjänster eller applikationer tillämpas denna tredje parts användar- och övriga villkor. Luckan Rf ansvarar inte för dessa tredje parters webbplatser och har inte gett sitt godkännande till webbplatsernas innehåll eller datasekretesspraxis.

Ett oöverkomligt hinder (force majeure) befriar Luckan Rf från skyldigheter i anknytning till Tjänsten ifall det hindrar eller på ett oskäligt sätt försvårar en prestation som anknyter till Tjänsten eller en del av Tjänsten. Som oöverkomligt hinder anses brand, jordskalv, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggning som berör Luckan Rf eller dess tjänsteleverantör, myndighetsbestämmelse, störningar i tillförsel av energi, råvaru- eller tillbehörsbrist, krig, datavirus, överbelastningsattack, kabel- eller annan kommunikationsstörning som förorsakas av eller beror på utomstående eller annan sådan orsak som man inte varit medveten om och som man skäligen inte kunnat förutse. Luckan Rf meddelar om ett oöverkomligt hinder via Tjänstens eller Luckan Rfs webbsidor utan oskäligt dröjsmål efter att hindret uppstått, förutsatt att meddelande är möjligt.

Luckan Rf har rätt att överlåta Tjänsten, dess underhåll samt de relaterade kundrelationerna till koncernbolag eller till tredje part i samband med överlåtelse av rörelse.

Luckan Rf förbehåller sig rätten att ändra eller lägga ned Tjänsten. Om Luckan Rf lägger ned Tjänsten meddelar föreningen Användaren om detta. När Tjänsten upphör förlorar Användaren alla fördelar eller föremål som erhållits eller köpts via Användarens användarkonto och eventuella uppgifter om Användaren som lagrats i Tjänsten kan också komma att raderas. Luckan Rf kommer inte att erbjuda Användaren ersättning för eventuella förluster eller för oanvända objekt då föreningen avbryter Användarens användning av Tjänsten.
På Tjänsten tillämpas finsk lag. Eventuella oenigheter gällande Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Luckan Rf och Användaren. Ifall samförstånd inte kan nås avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt. En konsumentkund kan även väcka åtal vid den tingsrätt till vars domkrets den egna hemorten hör.”

- Kopierat från Faktapp, kan användas som referens.